معنی اسم پرزاد

پر + زاد( زاده)،مخفف پری زاده

ریشه اسم پرزاد

فراوانی اسم پرزاد

تا کنون کسی با نام پرزاد در گهواره ثبت نام نکرده است.