معنی اسم پرستک

پرستو

ریشه اسم پرستک

فراوانی اسم پرستک

تا کنون کسی با نام پرستک در گهواره ثبت نام نکرده است.