معنی اسم پرنددخت

پرندخت

ریشه اسم پرنددخت

فراوانی اسم پرنددخت

تا کنون کسی با نام پرنددخت در گهواره ثبت نام نکرده است.