معنی اسم پرنددیس

پرندیس

ریشه اسم پرنددیس

فراوانی اسم پرنددیس

تا کنون کسی با نام پرنددیس در گهواره ثبت نام نکرده است.