معنی اسم پرنوش

به ضم پ ، شیرین ، زیبا ، دوست داشتنی

ریشه اسم پرنوش

فراوانی اسم پرنوش

تا کنون کسی با نام پرنوش در گهواره ثبت نام نکرده است.