معنی اسم پریفر

دختر زیبا و با وقار ، دختری که مانند پریان زیباست و با شکوه و وقار است،مرکب از پری و فر

ریشه اسم پریفر

فراوانی اسم پریفر

تا کنون کسی با نام پریفر در گهواره ثبت نام نکرده است.