معنی اسم چرمه

اسب به ویژه اسب سفیدرنگ

ریشه اسم چرمه

فراوانی اسم چرمه

تا کنون کسی با نام چرمه در گهواره ثبت نام نکرده است.