معنی اسم چشمه

مکانی که آب زیرزمینی در آنجا به طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می شود

ریشه اسم چشمه

فراوانی اسم چشمه

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام چشمه ثبت نام شده اند.