معنی اسم چهرافروز

مرکب از چهر(صورت) + افروز( افروزنده، روشن کننده)

ریشه اسم چهرافروز

فراوانی اسم چهرافروز

تا کنون کسی با نام چهرافروز در گهواره ثبت نام نکرده است.