معنی اسم چهرک

نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت که از ولازمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی بوده است

ریشه اسم چهرک

فراوانی اسم چهرک

تا کنون کسی با نام چهرک در گهواره ثبت نام نکرده است.