معنی اسم چهل چراغ

چلچراغ

ریشه اسم چهل چراغ

فراوانی اسم چهل چراغ

تا کنون کسی با نام چهل چراغ در گهواره ثبت نام نکرده است.