معنی اسم ژاسمن

یاسمن

ریشه اسم ژاسمن

فراوانی اسم ژاسمن

تا کنون کسی با نام ژاسمن در گهواره ثبت نام نکرده است.