معنی اسم ژامک

از نامهای باستانی، آینه

ریشه اسم ژامک

فراوانی اسم ژامک

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام ژامک ثبت نام شده اند.