معنی اسم ژانیتا

ریشه اسم ژانیتا

فراوانی اسم ژانیتا

تا کنون کسی با نام ژانیتا در گهواره ثبت نام نکرده است.