معنی اسم ژاوا

جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو

ریشه اسم ژاوا

فراوانی اسم ژاوا

تا کنون کسی با نام ژاوا در گهواره ثبت نام نکرده است.