معنی اسم ژنیا

ژنیک

ریشه اسم ژنیا

فراوانی اسم ژنیا

تا کنون کسی با نام ژنیا در گهواره ثبت نام نکرده است.