معنی اسم ژوان

زمان، میعاد، ملاقات

ریشه اسم ژوان

فراوانی اسم ژوان

در حال حاضر ۵۶ نفر در گهواره با نام ژوان ثبت نام شده اند.