معنی اسم کاناز

چوب ریشه خوشه خرما

ریشه اسم کاناز

فراوانی اسم کاناز

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام کاناز ثبت نام شده اند.