معنی اسم کلاله

بخشی از گل که برای جذب دانه های گرده، نگه داشتن و رویاندن آنها، و تولید میوه است، زلف، کاکل

ریشه اسم کلاله

فراوانی اسم کلاله

تا کنون کسی با نام کلاله در گهواره ثبت نام نکرده است.