معنی اسم کیناز

به کسر کاف ، موجب تفاخر پادشاه ، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است.

ریشه اسم کیناز

فراوانی اسم کیناز

تا کنون کسی با نام کیناز در گهواره ثبت نام نکرده است.