معنی اسم کیهانه

کیهان، جهان، دنیا، گیتی

ریشه اسم کیهانه

فراوانی اسم کیهانه

تا کنون کسی با نام کیهانه در گهواره ثبت نام نکرده است.