معنی اسم گرامی

محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم گرامی

فراوانی اسم گرامی

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام گرامی ثبت نام شده اند.