معنی اسم گزل

زیبا

ریشه اسم گزل

فراوانی اسم گزل

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام گزل ثبت نام شده اند.