معنی اسم گل

نام زنی در منظومه ویس و رامین

ریشه اسم گل

فراوانی اسم گل

در حال حاضر ۵۹ نفر در گهواره با نام گل ثبت نام شده اند.