معنی اسم گلاویژ

ستاره سهیل ، به کسر گاف

ریشه اسم گلاویژ

فراوانی اسم گلاویژ

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام گلاویژ ثبت نام شده اند.