معنی اسم گلرو

زیبا رو، گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو

ریشه اسم گلرو

فراوانی اسم گلرو

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام گلرو ثبت نام شده اند.