معنی اسم گلزاد

زاده گل

ریشه اسم گلزاد

فراوانی اسم گلزاد

تا کنون کسی با نام گلزاد در گهواره ثبت نام نکرده است.