معنی اسم گلستانه

نام روستایی در نزدیکی کاشان

ریشه اسم گلستانه

فراوانی اسم گلستانه

تا کنون کسی با نام گلستانه در گهواره ثبت نام نکرده است.