معنی اسم گلنار

گل درخت انار که سرخ رنگ است،از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر اردشیر بابکان پادشاه ساسانی

ریشه اسم گلنار

فراوانی اسم گلنار

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام گلنار ثبت نام شده اند.