معنی اسم گلگون

به رنگ گل سرخ، سرخ، نام اسب گودرز، پهلوان ایرانی، همچنین نام اسب لهراسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم گلگون

فراوانی اسم گلگون

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام گلگون ثبت نام شده اند.