معنی اسم گلگونه

گلگون

ریشه اسم گلگونه

فراوانی اسم گلگونه

تا کنون کسی با نام گلگونه در گهواره ثبت نام نکرده است.