معنی اسم گوزل

زیبا، پسر حوش چهره، پسر زیبا رو

ریشه اسم گوزل

فراوانی اسم گوزل

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام گوزل ثبت نام شده اند.