معنی اسم گوطلا

چیزی با ارزش همچون طلا ، آنچه به زیبایی طلا باشد

ریشه اسم گوطلا

فراوانی اسم گوطلا

تا کنون کسی با نام گوطلا در گهواره ثبت نام نکرده است.