معنی اسم گوهرافروز

افروزنده گوهر

ریشه اسم گوهرافروز

فراوانی اسم گوهرافروز

تا کنون کسی با نام گوهرافروز در گهواره ثبت نام نکرده است.