معنی اسم گوهرتاب

تابنده چون گوهر

ریشه اسم گوهرتاب

فراوانی اسم گوهرتاب

تا کنون کسی با نام گوهرتاب در گهواره ثبت نام نکرده است.