معنی اسم یاسما

منسوب به یاسمن - مرکب از یاسم(یاسمن) + الف نسبت

ریشه اسم یاسما

فراوانی اسم یاسما

تا کنون کسی با نام یاسما در گهواره ثبت نام نکرده است.