معنی اسم یزدجرد

یزدگرد

ریشه اسم یزدجرد

فراوانی اسم یزدجرد

تا کنون کسی با نام یزدجرد در گهواره ثبت نام نکرده است.