اسم فارسی پسر با ی

نام معنی نام جزییات
یزدان <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:... مشاهده
یکتا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه یکتا با تلفظ /Yəktā/... مشاهده
یارا <p>(تلفظ: yārā) اسمی پسرانه و فارسی</p> <p>به معن... مشاهده
یاقوت نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حم... مشاهده
یزدان مهر خداوند خورشید مشاهده
یارتا همتای یار، همچون یار مشاهده
یزداد نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
یاور یاری دهنده، کمک کننده مشاهده
یادگار آنچه از کسی یا چیزی باقی می ماند، یاد، خاطره، به ص... مشاهده
یزدانیار آن که خداوند یا و یاور اوست مشاهده
یارعلی یار(فارسی) + علی(عربی) یار و یاور علی(ع) مشاهده
یارمحمد یار(فارسی) + محمد(عربی) یار و یاور محمد(ص) مشاهده
یاره یارا، قدرت مشاهده
یارور یاریگر، یاور مشاهده
یزدان آفرید آفریده خداوند مشاهده
یزدان بخت نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه عباسی مشاهده
یزدجرد یزدگرد مشاهده
یزدگرد نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام آخرین پا... مشاهده
یزدیار نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگ... مشاهده
یلان سینه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده