معنی اسم آتیه

آینده

ریشه اسم آتیه

فراوانی اسم آتیه

تا کنون کسی با نام آتیه در گهواره ثبت نام نکرده است.