معنی اسم آگا

آگاه، مطلع،با خبر،

ریشه اسم آگا

فراوانی اسم آگا

تا کنون کسی با نام آگا در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا