معنی اسم ائیریا

ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب

فراوانی اسم ائیریا

تا کنون کسی با نام ائیریا در گهواره ثبت نام نکرده است.