اسم فارسی پسر با ا

نام معنی نام جزییات
اهورا <p>(تلفظ: ahurā) اسمی ایرانی، فارسی و اوستایی</p>... مشاهده
اراد آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران... مشاهده
اریا در زبان کلدانی به معنی برج اسد-درخت آمله که دارای... مشاهده
امید اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با... مشاهده
امیر مهدی مرکب از امیر(پادشاه) + مهدی (هدایت شده) ، پادشاه ص... مشاهده
ارتین آرتین ، عاقل و زیرک مشاهده
ارسام نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
امیر ارسلان حاکم شجاع - پادشاه شیر دل - قهرمان یکی از داستانها... مشاهده
ارشان (به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای... مشاهده
اشکان منسوب به اشک مشاهده
ارمین آرمین مشاهده
ارمان آرمان ، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپ... مشاهده
ارش آرش،عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ن... مشاهده
امیرپارسا <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه پارسا با تلفظ /Pārsā/... مشاهده
ارشام آرشامه مشاهده
ابتین آبتین ، روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهن... مشاهده
الیار نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار مشاهده
ارس نام رودی در مرز شمالی ایران مشاهده
اردوان یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند... مشاهده
ارتان نام پسر ویشتاسب و برادر داریوش اول پادشاه هخامنشی مشاهده
ایلا از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افر... مشاهده
اردیان مقدس مشاهده
اران حنا که به دست و پا و محلسن زنند ، نام قلعه ای قدیم... مشاهده
اروند نام رودی در ایران مشاهده
ارشاویر ارشویر،نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
افشین نام سردار معروف معتصم خلیفه عباسی،تون اپ ۱۹۰۱ مشاهده
ایلیاد نام منظومه حماسی دوران قدیم و از شاهکارهای ادبیات... مشاهده
ارد نام چند تن از پادشاهان اشکانی مشاهده
امیرکسری مرکب از امیر(عربی) به معنای حاکم و فرمانروا + کسری... مشاهده
ارنوش نعره و صدای ببر مشاهده
انوش بی مرگ، جاودان مشاهده
ایرج پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین پسر فریدون... مشاهده
الیاد ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل مشاهده
اردا نام موبدی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی مشاهده
انوشیروان دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسا... مشاهده
اوژن به زمین افکننده ، از بین برنده دشمن مشاهده
ایریک آریایی مشاهده
اریس زیرک، هوشیار مشاهده
الیان نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار مشاهده
ارسیا زلال و شفاف مانند اشک چشم-به کسر الف اول - مرکب از... مشاهده
ادنا به فتح الف ، کمترین ، جزئی ترین ، نازلترین ، از وا... مشاهده
ادیان کنایه از مرد درشت هیکل و قوی - مرکب تندرو و فربه مشاهده
ارشاسب دارنده اسبهای نر، از نامهای ایران باستان مشاهده
اورمزد هرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از... مشاهده
ارشاک ارشک ، اشک ، نام موسس سلسله اشکانی است او یکی از ی... مشاهده
اریامن آرامش دهنده، خوشبختی دهنده ، نام دریا سالار شجاع و... مشاهده
اشکبوس از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از فرمانده... مشاهده
افرود فرود، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و... مشاهده
الوا از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی و ن... مشاهده
ارتمن نام یکی از سرداران مادی در زمان کوروش پادشاه هخامن... مشاهده