معنی اسم ابتسام

تبسم، لبخند

ریشه اسم ابتسام

فراوانی اسم ابتسام

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ابتسام ثبت نام شده اند.