معنی اسم اترین

آترینا - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند

ریشه اسم اترین

فراوانی اسم اترین

در حال حاضر ۳۱ نفر در گهواره با نام اترین ثبت نام شده اند.