معنی اسم اردشیر

آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام مؤسس سلسله ساسانی، فرزند ساسان

ریشه اسم اردشیر

فراوانی اسم اردشیر

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام اردشیر ثبت نام شده اند.