معنی اسم اردشیر

آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام مؤسس سلسله ساسانی، فرزند ساسان

ریشه اسم اردشیر

فراوانی اسم اردشیر

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام اردشیر ثبت نام شده اند.