معنی اسم اروند

نام رودی در ایران

ریشه اسم اروند

فراوانی اسم اروند

در حال حاضر ۲۸ نفر در گهواره با نام اروند ثبت نام شده اند.