معنی اسم استاتیرا

همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی

ریشه اسم استاتیرا

فراوانی اسم استاتیرا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام استاتیرا ثبت نام شده اند.