معنی اسم اسپانتا

سپنتا - مقدس قابل ستایش

ریشه اسم اسپانتا

فراوانی اسم اسپانتا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام اسپانتا ثبت نام شده اند.