معنی اسم افتخارالدین

موجب افتخار دین

ریشه اسم افتخارالدین

فراوانی اسم افتخارالدین

تا کنون کسی با نام افتخارالدین در گهواره ثبت نام نکرده است.