معنی اسم الیان

نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار

ریشه اسم الیان

فراوانی اسم الیان

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام الیان ثبت نام شده اند.